شوق پرواز – ارسلان طه نیک ارسالی م.س شاه

شوق پرواز – ارسلان طه نیک ارسالی م.س شاهد – شوق پرواز – ارسلان طه نیک قصد پرواز از قفس داریم، پر وارد کنید هر طرف رفتیم دیوار است، در وارد کنید روی منبر دائم از احقاق حق دم می زنید ما که می خواهیم این حق را، جگر وارد کنید خنده دارد روی لبها می نشیند، لازم است عده ای مداح از مصر و قطر وارد کنید زیر بار زندگی همچون کمان خم می شویم خواهشا از چین دو کانتینر کمر وارد کنید چون در ایران روز و شب در حال شادی کردنیم محض ایجاد تنوع، دردسر وارد کنید هر کجا تعطیل شد تقصیر آقا زاده … http://ow.ly/348UeT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s